Cover titel

Zacht Lawijd

Driemaandelijks literair-historisch tijdschrift

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen én Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto's, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd. Niet alleen bekende auteurs en hun werk komen daarbij aan bod, maar ook vergeten schrijvers krijgen opnieuw aandacht. Ook de maatschappelijke context wordt niet vergeten.

Zacht Lawijd wil vooral geen gespecialiseerd vaktijdschrift voor academici zijn. Wel presenteert het op een gedocumenteerde en verrassende wijze allerlei nieuw onderzoek voor een breed geďnteresseerd publiek. Zacht Lawijd verschijnt in nauwe samenwerking met het AMVC-Letterenhuis, Antwerpen en het Letterkundig Museum, Den Haag.

Cover titel

Zacht Lawijd
Uitgegeven door:

verschijnt 4 keer per jaar

Prijs los nummer: € 9,00
Abonnementen: € 30,00

Ga naar website